PEFC

Què és el PEFC?

El 1998 sorgeix PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Shemes) com una iniciativa voluntària del sector forestal privat, basat en els criteris e indicadors emanats de les Conferències interministerials de Hèlsinki (1993) y Lisboa (1998) per la protecció dels boscos d’Europa.

Criteris i indicadors del sistema PEFC

Des del desenvolupament dels primers indicadors Panaeuropeus de gestió forestal sostenible, principi dels 90, l’experiència ha demostrat la importància dels criteris i els seus respectius indicadors com a eina de mesura per la política forestal europea.

És al 1998 (III Conferència Ministerial Panaeuropea de protecció dels boscos a Europa) que s’aproven els 6 criteris Panaeuopeus per a la gestió forestal sostenible amb els seus indicadors. A l’actualitat, després dels cinc primers anys de vigència, la norma UNE ha estat revisada quedant amb el següent contingut:

              UNE 162002-1: Gestió Forestal Sostenible. Criteris i indicadors de la unitat de gestió.
                                            Part 1: Criteris i Indicadors genèrics.
              UNE 162002-2: Gestió Forestal Sostenible.
                                            Part 2: Criteris i Indicadors complementaris per l’avaluació a escala regional


Hi han 6 criteris Paneuropeus amb els seus respectius indicadores:

  CRITERI 1: Manteniment i millora adequada dels recursos forestals i la seva contribució als cicles de carboni.
 
1.1 Superfície
1.2 Existències de fusta i suro
1.3 Estructura de la massa per edat o classe diamètrica
No és d’aplicació a nivell regional
1.4 Fixació de carboni
1.5 Legislació forestal
No és d’aplicació a nivell d’unitat de gestió
1.6 Informació forestal
No és d’aplicació a nivell d’unitat de gestió


  CRITERI 2: Manteniment i millora de la salut i la vitalitat dels ecosistemes forestals.
 
2.1 Deposició de Contaminants atmosfèrics
No és d’aplicació a nivell d’unitat de gestió
2.2 Estat nutricional del sòl
2.3 Estat sanitari de la coberta forestal
2.4 Mesures de prevenció i correcció dels danys en els boscos
2.5 Prevenció i defensa contra incendis forestals
A nivell d’unitat de gestió només és d’aplicació en zones declarades d’alt risc d’incendi
2.6 Activitat cinegètica i ramaderia extensiva
A nivell d’unitat de gestió només és d’aplicació si el gestor és el responsable de l’activitat
No és d’aplicació a nivell regional
2.7 Tècniques de control de plagues i malalties
No és d’aplicació a nivell d’unitat de gestió


  CRITERI 3: Manteniment i potenciació de les funcions productives dels boscos (fusta i altres productes forestals).
 
3.1 Creixement i aprofitament
3.2 Fusta en rotllo
No és d’aplicació a nivell regional
3.3 Productes forestals no fusters
3.4 Serveis
No és d’aplicació a nivell regional
3.5 Pla de Gestió
No és d’aplicació a nivell regional
3.6 Accessibilitat (infraestructures d’accés)


  CRITERI 4: Manteniment, conservació i millora apropiada de la diversitat biològica en els ecosistemes forestals.
 
4.1 Estimació de la biodiversitat
4.2 Regeneració
No és d’aplicació a nivell regional
4.3 Grau de naturalitat
4.4 Conservació d’hàbitats singulars
4.5 Fusta morta
4.6 Material reproductiu forestal
No és d’aplicació a nivell d’unitat de gestió
4.7 Paisatge forestal
No és d’aplicació a nivell d’unitat de gestió
4.8 Espècies forestals amenaçades
4.9 Espais forestals protegits


  CRITERI 5: Manteniment i millora apropiada de funcions de protecció en la gestió del bosc (principalment sòl i agua).
 
5.1 Funcions de protecció dels boscos: sòl, aigua i altres funcions del ecosistema
5.2 Boscos protectors de infraestructures


  CRITERI 6: Manteniment d’altres funcions i condicions socioeconòmiques.
 
6.1 Propietat Forestal
No és d’aplicació ni a nivell d’unitat de gestió ni a nivell regional. Queda reflexat a l’indicador 1.1
6.2 Contribució del sector forestal al PIB
No és d’aplicació a nivell d’unitat de gestió
6.3 Valor (benefici) net
6.4 Inversions en serveis
6.5 Treball en el sector forestal
6.6 Seguretat i salut en el treball
6.7 Consum de fusta i suro
No és d’aplicació a nivell d’unitat de gestió
6.8 Comerç de fusta
No és d’aplicació a nivell estatal
6.9 Energia procedent de la biomassa forestal
No és d’aplicació a nivell d’unitat de gestió
6.10 Valors recreatius
6.11 Valors culturals i espirituals


Per què el PEFC?

És el sistema que s’adapta millor a les característiques dels boscos privats a Catalunya, tenint en compte l’estructura del bosc català.

La base del sistema PEFC és un instrument d’ordenació. Per tant, permet que el propietari aprofiti el seu PTGMF/PSGF/PO perquè es pugui adherir al sistema sense gaires canvis a la pràctica.
 
PEFC - Informació legal - Tel. 93 574 70 39 - Fax 93 574 38 53 - info@pefc.cat - disseny web MONTAWEB.com